original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz

Úřední hodiny
Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00
Důležité otvírací doby
Sběrný dvůr u lihovaru
(letní provozní doba 1.3.2024 - 10.11.2024)

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)

Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00

 

Knihovna

tel.: 602710805

Středa 14:00-17:00

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

městys Štěkeň

 

2.Důvod a způsob založení

městys Štěkeň vznikl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

  • Starosta obce: Bohumil Bláha
  • Místostarosta obce: Marie Koštová
  • Finanční výbor: předseda: Michal Taubr, členové: Petr Větrovec, Martin Vlček
  • Kontrolní výbor: předseda: Ing. Petr Vachta, členové: RNDr. Vladimír Vozobule, Ondřej Vlček
  • Zastupitelstvo: Bohumil Bláha, Radek Chval, Marie Koštová, Michal Taubr, Ing. Petr Vachta, RNDr. Vladinír Vozobule, Petr Větrovec, Martin Vlček, Ondřej Vlček

 

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa

Na Městěčku 20, 38751, Štěkeň

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Na Městěčku 20, 38751, Štěkeň

 

4.3. Úřední hodiny

Pondělí 7:30-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:30-11:30 12:30-16:00
Středa 7:30-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:30-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:30-11:00

 

 4.4. Telefonní čísla

úřad telefon: 383 393 117

starosta telefon: 383 393 230

starosta mobil: 724 189 598

 

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

www.steken.cz

 

4.7. Adresa e-podatelny

e-podatelna: mestys@steken.cz

 

4.8. Další elektronické adresy

starosta@steken.cz
mistostarosta@steken.cz

 

4.9. Datová schránka

ID ISDS: acibbbr

 

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 152288322 / 0300

 

6. Identifikační číslo

IČ: 00251895

 

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00251895

 

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce

 

8.2. Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

 • Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně, ústně nebo elektronicky na podatelně úřadu.
 • Informace se poskytuje na úřední desce a na internetových stránkách zveřejněním nebo na základě žádosti.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost je podána dnem, kdy byla doručena úřadu. Žádost musí splňovat náležitosti podle §14 zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Musí z ní být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li žádost zaslána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, popř. není-li elektronická žádost podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu uvedeného zákona a žádost se odloží.
 • Úřad posoudí obsah žádosti a o postupu při poskytování informace pořídí záznam. Požadovanou informaci úřad poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo v téže lhůtě sdělí údaje umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace. Lhůtu lze z důvodů stanovených zákonem prodloužit nejvýše o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován. V případě,že žádosti nebude vyhověno, byť třeba jen z části, je o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí.

10.1. Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2017:

Za rok 2019:

Za rok 2020:

Za rok 2021:

Za rok 2022:

 

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4.
Komu se odvolání posílá
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat
Kdo o odvolání rozhodne
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 

12. Formuláře

Všechny formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu Štěkeň

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životní situace Vám poskytne Obecní úřad Štěkeň.

Informace jsou také dostupné na internetových stránkách Jihočeského kraje.

 

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce najdete zde

14.2. Vydané právní předpisy

Viz stránka – Vyhlášky a nařízení

 

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo formou počítačového tisku
A4 1,00 Kč
A3 2,00 Kč

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči
CD disk 11,00 Kč

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 100,- Kč za každou ukončenou hodinu.

Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu.

 

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou městysu Štěkeň poskytnuty výhradní licence dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na podatelně

17.1. Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls). Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

17.2. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích – CD, DVD, flash disk.

17.3. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu. Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

17.4. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

 

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacím_2016

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacím_2017

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacím_2018

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacím_2019

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacím_2020

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacím_2021

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacím_2022

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacím_2023

Nadcházející akce
Geoportál Štěkeň

 

 

Obecní rozhlas

 

29.4.2024 - Ve čtvrtek 2.5.2024 končí zimní svoz komunálního odpadu. Od tohoto data začíná letní svoz komunálního odpadu, tj. každý sudý týden ve čtvrtek. (svoz bude 2.5.2024 a pak 16.05.2024).

 

Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky