original_znak_z_webu
KONTAKT
Městys Štěkeň
Na Městěčku 20
387 51 Štěkeň
telefon: 383 393 117 email: mestys@steken.cz
dat. schránka: acibbbr
účetní: Ing. Lenka Švarcová matrikářka: Kateřina Kodatová
Číslo účtu: 152288322 / 0300
IČ: 00251895
DIČ: CZ00251895
starosta: Bohumil Bláha
telefon: 383 393 230
mobil: 724 189 598
email: starosta@steken.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ 70919771, kontakt: Iva Chládková, tel.724377978, pootavi@pootavi.cz


Úřední hodiny
Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00
Důležité otvírací doby
Sběrný dvůr u lihovaru

(velký komunální odpad, papír, železo, bioodpad, elektrospotřebiče)


Pondělí 14:00-17:00
Středa 14:00-17:00
Neděle 14:00-17:00


Knihovna

tel.: 383393245

Pondělí 8:00-11:30 12:30-17:30

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

městys Štěkeň

 

2.Důvod a způsob založení

městys Štěkeň vznikl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

 • Starosta obce: Bohumil Bláha
 • Místostarosta obce: Dana Tůmová
 • Finanční výbor: předsedkyně: Marie Koštová, členové: Jiří Kaněra, Jan Malý
 • Kontrolní výbor: předsedkyně: Ing. Jaroslav Bašta, členové: Mgr. Zdeňka Kazbundová, Karel Bláha
 • Zastupitelstvo: Ing. Jaroslav Bašta Bohumil Bláha Martin Čadek Václav Hanuš Jiří Kaněra Marie Koštová Dana Tůmová Bohumil Vachta Ing. Rudolf Vaniš
 • Kronikář: František Sáček

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa

Na Městěčku 20, 38751, Štěkeň

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Na Městěčku 20, 38751, Štěkeň

 

4.3. Úřední hodiny

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00
Úterý 7:00-11:30 12:30-16:00
Středa 7:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 7:00-11:30 12:30-16:00
Pátek 7:00-11:00

 4.4. Telefonní čísla

úřad telefon: 383 393 117

starosta telefon: 383 393 230

starosta mobil: 724 189 598

 

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

www.steken.cz

 

4.7. Adresa e-podatelny

e-podatelna: mestys@steken.cz

 

4.8. Další elektronické adresy

starosta@steken.cz

 

4.9. Datová schránka

ID ISDS: acibbbr

 

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 152288322 / 0300

 

6. Identifikační číslo

IČ: 00251895

 

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00251895

 

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce

 

8.2. Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

 • Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně, ústně nebo elektronicky na podatelně úřadu.
 • Informace se poskytuje na úřední desce a na internetových stránkách zveřejněním nebo na základě žádosti.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost je podána dnem, kdy byla doručena úřadu. Žádost musí splňovat náležitosti podle §14 zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Musí z ní být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li žádost zaslána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, popř. není-li elektronická žádost podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu uvedeného zákona a žádost se odloží.
 • Úřad posoudí obsah žádosti a o postupu při poskytování informace pořídí záznam. Požadovanou informaci úřad poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo v téže lhůtě sdělí údaje umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace. Lhůtu lze z důvodů stanovených zákonem prodloužit nejvýše o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován. V případě,že žádosti nebude vyhověno, byť třeba jen z části, je o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí.

 

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4.
Komu se odvolání posílá
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat
Kdo o odvolání rozhodne
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 

12. Formuláře

Všechny formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu Štěkeň

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životní situace Vám poskytne Obecní úřad Štěkeň.

Informace jsou také dostupné na internetových stránkách Jihočeského kraje.

 

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce najdete zde

14.2. Vydané právní předpisy

Viz stránka – Vyhlášky a nařízení

 

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo formou počítačového tisku
A4 1,00 Kč
A3 2,00 Kč

Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči
CD disk 11,00 Kč

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 100,- Kč za každou ukončenou hodinu.

Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu.

 

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou městysu Štěkeň poskytnuty výhradní licence dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacim_2016

Výroční_zpráva_o_přístupu_k_informacim_2017

Hlášení rozhlasu
29.10.2018 - Česká pošta s.p. oznamuje trvalou změnu hodin pro veřejnost na pobočce ve Štěkni. Od listopadu 2018 se mění provozní doba ve středu na: 7:45 – 11:15 14:45 – 16:15


23.9.2018 - Knihovna má změnu výpůjční doby a přesouvá se z pondělí na středu od
7:30-11:30 a 12:30-17:00.


Hlášení, která zde nejsou uvedena, jsou již v kategorii nejnovější akce nebo příspěvky

Nejnovější příspěvky